JEOLOJİK ETÜT RAPORLARI

Jeolojik-Jeoteknik Etüt; Planlama Çalışması yapılacak alanlarda; Yer seçimi açısından jeolojik sakıncalarının bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar. Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları İmar planlarının yapımı için zorunlu olan ve imar planlarına veri olan, yapılaşma kararını etkileyen, arazi yapısına göre gözlemsel ve/veya aletsel etütlerle elde edilen ve araştırma alanının genel ve yapısal jeolojisini, stratigrafisini, yeraltı suyu ve deprem durumunu, birimlerin mühendislik jeolojisi yönünden özelliklerinin belirlenmesini ve sonucunda, araştırma alanının jeolojik olarak yerleşime uygunluğunun (uygun, az riskli, riskli, uygun olmayan alanlar) saptamasını içeren rapordur.